Cezeri Koleji Şanlıurfa

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı, meteorolojik, mekanik, elektronik ve yazılım bilimlerinin kullanılarak elektrik enerjisinin üretilmesi ve endüstriyel kullanım uygulamalarını gerçekleştirecek kalifiye eleman yetiştirmektir. Bu bilimler kullanılarak kalifiye eleman yetiştirecek eğitim müfredatı oluşturmaktır. Bu alanın eğitim açısından faydaları; yüksek teknolojinin eğitimde kullanılması, öğretmenlerin ileri teknoloji becerileri kazanması ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu teknolojik eğitim kurumu formatına dönüşmesidir.

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanının öğrenci açısından faydaları; mezuniyet sonrası endüstride iş bulabilme endişesi taşımamalarının yanı sıra kendi işyerini açabilme imkânı kazanmasıdır. Enerji sektöründeki gelişmeler doğrultusunda ileriye yönelik yeni iş imkânları, yani farklı enerji üretme yöntemleri kullanıldığında bu öğrenciler öncelikli ve personel seçimi sırasında avantajlı konumda olacaklardır.

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanının endüstri açısından faydaları;

a) İşgücü piyasasına uygun eleman bulabilme,

b) Endüstrinin zorlandığı projelerde kurumun danışmanlık hizmetlerinden faydalanma imkânı.

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanının ulusal açıdan faydaları; bu eğitim modeliyle yetişecek olan teknisyenler yenilenebilir enerji tesislerinin işletilmesinde dış bağımlılığı minimize edecektir. Yetişecek olan teknisyenler ne kadar çok olursa bu sektörün hızlı bir şekilde büyümesi kaçınılmaz olacaktır. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanının kurulum ve montaj açısından faydaları; Akkapı Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde yetişecek teknisyenler teorik ve uygulamalı olarak sektörde yetiştikleri için yapılan işlerin uluslar arası standartlara uygun olması sağlanacaktır. Aksi takdirde birçok sektörde olduğu gibi standart dışı uygulamalarla karşılaşılacaktır.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanında Rüzgâr Enerjisi Sistemleri, Güneş Enerjisi Sistemleri belirlenmiş ve bu dallarda uygulanmak üzere öğretim programları hazırlanmıştır.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanının kendine has ayrı bir alan olmasının en önemli etmenlerinden biri de daha sonra diğer yenilenebilir enerji teknolojileri dalları olan jeotermal, biyogaz, hidrojen ve yakıt hücreleri, mikro hidroelektrik vb. öğretim programları kapsamasıdır.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Programı’nda;

1. Rüzgâr Enerjisi Sistemleri,

2. Güneş Enerjisi Sistemleri dalları yer almaktadır.

ALAN/ DAL AMAÇ VE HEDEFLERİ

Güneş enerjisini toplayarak ya da yoğunlaştırarak kullanan ısıtma veya soğutma çevrimi teknolojileri, fotovoltaik piller vasıtasıyla Güneş enerjisinin doğrudan elektriğe çevrildiği sistemler ve bunların diğer enerji teknolojileriyle entegre olarak birlikte kullanıldığı dağıtık sistemler gün geçtikçe geliştirilmekte ve ilk yatırım maliyeti açısından daha ulaşılabilir hale gelmektedir.

Ancak bu sistemlerin verimlerinin yükseltilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması için gerekli potansiyel halen mevcuttur. Bu kapsamda Güneş enerjisinin toplanması, dönüştürülmesi ve etkili depolanmasına yönelik yeni malzeme ve teknolojiler geliştirilmesi, yeni enerji üretim/dönüşüm sistemleri tasarlanması vb. konularda çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, yetişecek teknik personelin katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün/bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

SEKTÖR

Gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte bu sektör, temiz enerji kullanılarak doğa dostu yöntemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Sektörün hızla gelişmesi sebebiyle bu alanda uzman ve yetişmiş iş gücüne olan ihtiyaç artmıştır. Çok geniş bir alana yayılan sektör, dalında uzmanlaşmış personele ihtiyaç duymakla birlikte bu personelin eğitimi de ayrı bir önem arz etmektedir. Bu nedenle sektör ilgili dalda istihdam ettiği personelini o dalda uzmanlaşacak şekilde yetiştirmeye ayrı bir önem vermektedir.

Ülkemizde yenilenebilir enerji teknolojisi alanında kurumsallaşmış birçok sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Bu sanayi kuruluşlarında yenilenebilir enerji alanında istihdam edilmiş iş gücü olmakla birlikte kendi kuruluşlarını işleten meslek elemanları ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedirler. Gelecekte de Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı; sanayinin kalbi, teknolojinin beyni olmaya devam edecektir. Özellikle yeni teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte ilgili sektörde yeni dalların oluşması kaçınılmazdır. Halihazırda genişlemeye devam etmekte olan bu sektör çalışma hayatının da en önemli unsuru olmaya kuşkusuz devam edecektir.